-


Υποτροφία «Leonard» από Φαρμασέρβ-Λίλλυ με θέμα την καινοτομία στον Σακχαρώδη Διαβήτη

Δυνάμει της από 10/1/2023 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου, η ΕΛΕΜΕΔ αποδέχθηκε την προσφορά της φαρμακευτικής εταιρείας Φαρμασέρβ Λίλλυ για την προκήρυξη υποτροφίας "Leonard", με θέμα την «Καινοτομία στον Σακχαρώδη Διαβήτη».

Η εν λόγω υποτροφία για το έτος 2023 αφορά:
1. Μετεκπαίδευση ή ερευνητική δραστηριότητα σχετική με το ως άνω θέμα σε Ελλάδα ή Εξωτερικό.
2. Χρηματικό ποσό κάλυψης έως 10.000 ευρώ.

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ
Ως κριτήρια επιλογής του υποψηφίου για την υποτροφία τίθενται:
1. To βιογραφικό και το επιστημονικό έργο του υποψηφίου.
2. Η εξειδίκευση του κέντρου έρευνας/μετεκπαίδευσης στο σχετικό αντικείμενο βάσει του επιστημονικού του έργου.
3. Το εκτιμώμενο επιστημονικό και κοινωνικό αποτύπωμα του προγράμματος Μετεκπαίδευσης/έρευνας.

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ
1. Αναλυτική έκθεση του ερευνητικού ή/και μετεκπαιδευτικού προγράμματος που θα ακολουθηθεί.
2. Περιγραφή του επιστημονικού έργου του κέντρου έρευνα/μετεκπαίδευσης στο συγκεκριμένο αντικείμενο (δημοσιεύσεις, συνέδρια κ.ά.).
3. Επιστολή αποδοχής του υποψηφίου από το κέντρο έρευνας/μετεκπαίδευσης.
4. Βιογραφικό σημείωμα του υποψηφίου και τεκμηρίωση της μετεκπαιδευτικής/ερευνητικής πρότασής του.

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΥΠΟΤΡΟΦΟΥ
Οι υποχρεώσεις του υπότροφου είναι:
1. Εντός μηνός από την ολοκλήρωση του 50% του χρόνου της υποτροφίας να καταθέσει στην ΕΛΕΜΕΔ έκθεση προόδου συνοδευόμενη από τον αντίστοιχο σχολιασμό του Επιβλέποντος.
2. Η συμμετοχή σε εκπαιδευτικές/επιστημονικές εκδηλώσεις της ΕΛΕΜΕΔ με συναφή θεματολογία, όποτε του ζητηθεί, για δύο (2) τουλάχιστον έτη μετά την ολοκλήρωση της υποτροφίας.
3. Εντός ενός (1) έτους από την ολοκλήρωση της υποτροφίας απαιτείται η ανακοίνωση των ερευνητικών αποτελεσμάτων, αν υπάρχουν, στο Πανελλήνιο Συνέδριο και υποβολή προς κρίση για δημοσίευση συναφούς πρωτότυπου άρθρου ή ανασκόπησης στο περιοδικό «Διαβητολογικά Χρονικά»
4. Τα ανωτέρω θα συνομολογηθούν σε συμφωνητικό μεταξύ της ΕΛΕΜΕΔ και του υπότροφου και θα προβλέπονται οικονομικές ρήτρες αθέτησης της συμφωνίας.

ΕΠΙΛΟΓΗ ΥΠΟΤΡΟΦΟΥ
Η επιλογή του υποτρόφου θα γίνει από το ΔΣ της ΕΛΕΜΕΔ. 

ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ
Ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής των υποψηφιοτήτων ορίζεται η 31η Μαΐου 2023. Η υποβολή θα γίνεται στην Γραμματεία της ΕΛΕΜΕΔ με ηλεκτρονική αλληλογραφία.
Η απόφαση για την απονομή της υποτροφίας θα ανακοινωθεί από το ΔΣ της ΕΛΕΜΕΔ και θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της μέχρι την 31η Ιουλίου 2023.

-
-

Κοινωνική Δικτύωση

Επισκεφθείτε τη σελίδα Facebook της Ελληνικής Εταιρείας Μελέτης και Εκπαίδευσης για τον Σακχαρώδη Διαβήτη

-
-

Λίστα Επικοινωνίας

-
Συμπληρώστε το email σας ώστε να λαμβάνετε περιοδικές ενημερώσεις σχετικά με τις δραστηριότητές μας!
-
-

Στοιχεία Επικοινωνίας

Γ. Παπανδρέου 39 (πρώην Ανθέων) ΤΚ 54646 Θεσσαλονίκη
Τηλ.: 2310250034
Fax: 2310250084
E-mail: [email protected]

-