-


Χορήγηση δύο (2) υποτροφιών για απόκτηση τίτλου μεταπτυχιακών σπουδών από το Ινστιτούτο Αγγειακών Παθήσεων (ΙΑΠ)

Το Ινστιτούτο Αγγειακών Παθήσεων (ΙΑΠ) αποφάσισε τη χορήγηση δύο (2) υποτροφιών με σκοπό την απόκτηση Τίτλου Μεταπτυχιακών Σπουδών σε αντικείμενα που αφορούν τις Αγγειακές Παθήσεις.

Οι υποψήφιοι για την υποτροφία πρέπει να είναι Ειδικευόμενοι (μετά την ολοκλήρωση του 3ου έτους της ειδικότητας) ή Ειδικευμένοι ιατροί έως 40 ετών. Η ειδικότητά τους θα πρέπει να είναι συναφής με τις παθήσεις των αγγείων και σχετικά συναφής με το αντικείμενο του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών που επιθυμούν να παρακολουθήσουν. Θα προτιμηθούν κατά προτεραιότητα οι υποψήφιοι που δεν κατέχουν άλλο Τίτλο Μεταπτυχιακών Σπουδών.

Τα ΠΜΣ για τα οποία μπορούν να αιτηθούν υποτροφία, είναι:

· «Υπερηχογραφική λειτουργική απεικόνιση για την πρόληψη και διάγνωση των αγγειακών παθήσεων», Τμήμα Ιατρικής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

· «Διαγνωστική και Θεραπευτική προσέγγιση του Διαβητικού Ποδιού» Τμήμα Ιατρικής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

· «Θρόμβωση και αντιθρομβωτική αγωγή», Τμήμα Ιατρικής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

· «Θεραπευτικές επιλογές και διαχείριση επειγουσών αγγειοχειρουργικών παθήσεων», Τμήμα Ιατρικής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης

· «Αγγειακές προσπελάσεις σε ασθενείς με νεφρική ανεπάρκεια τελικού σταδίου», Τμήμα Ιατρικής του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης

· «Ενδαγγειακές τεχνικές», κοινό πρόγραμμα των Τμημάτων Ιατρικής του Πανεπιστημίου Αθηνών και του School of Medicine and SurgeryUniversity of Milano-Bicocca

 

Οι υποψήφιοι που θα επιλεγούν για να τους χορηγηθεί η υποτροφία θα πρέπει να προσκομίσουν βεβαίωση επιλογής τους από τον Διευθυντή του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών σε ένα από τα παραπάνω Προγράμματα μέχρι το τέλος Σεπτεμβρίου 2023 (και τέλος Ιανουαρίου 2024 για το ΠΜΣ «Θρόμβωση και αντιθρομβωτικη αγωγή»). Η πληρωμή των διδάκτρων θα γίνει με απευθείας συνεννόηση του ΙΑΠ με τη Γραμματεία του Μεταπτυχιακού Προγράμματος στο οποίο θα έχει γίνει αποδεκτός ο/η υπότροφος. Ο/η υπότροφος θα πρέπει να προσκομίσει στο τέλος του 2024 βεβαίωση προόδου των σπουδών του υπογεγραμμένη από το Διευθυντή του Προγράμματος. Με την ολοκλήρωση των σπουδών του οφείλει να καταθέσει αντίγραφο του Μεταπτυχιακού  τίτλου που του απονεμήθηκε.  Σε περίπτωση μη ολοκλήρωσης του ΠΜΣ, ο/η υπότροφος δεσμεύεται να επιστρέψει ο ίδιος τα μέχρι τότε καταβληθέντα δίδακτρα στο ΙΑΠ.

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλουν τα παρακάτω δικαιολογητικά (ηλεκτρονικά μόνο) στο e-mail: ivd.contactus@gmail.com 

1. Αντίγραφο τίτλου ειδικότητας (για τους ειδικευμένους ιατρούς) - Αντίγραφο πτυχίου Ιατρικής καθώς και βεβαίωση από τον Διευθυντή της Κλινικής που θα δηλώνει το έτος της εκπαίδευσης σε ειδικότητα που σχετίζεται με τις παθήσεις των αγγείων (για τους ειδικευόμενους ιατρούς)

2.  Βιογραφικό σημείωμα

3.  Πιστοποιητικό γεννήσεως ή φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας

4. Αντίγραφο πιστοποίησης επάρκειας της Αγγλικής γλώσσας (TOEFL ή πιστοποιητικό επιπέδου τουλάχιστον Β2)

5.  Δύο (2) συστατικές επιστολές

6.  Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86, ότι δεν έχει καταδικασθεί για ποινικό  αδίκημα

7. Βεβαίωση επιλογής τους από τον Διευθυντή του ΠΜΣ (θα κατατεθεί από τον επιτυχόντα υποψήφιο όταν γίνει δεκτός, προκειμένου να χορηγηθεί η υποτροφία)

 

ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΜΕ ΕΛΛΙΠΗ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΕ ΘΑ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΔΕΚΤΕΣ

 

Προθεσμία Υποβολής Αιτήσεων: Παρασκευή 1/9/2023 και ώρα 14:00

Ανακοίνωση αποτελεσμάτων: Παρασκευή 8/9/2023

Οι υποτροφίες θα ανακοινωθούν στην ιστοσελίδα του Ινστιτούτου Αγγειακών Παθήσεων www.ivd.gr καθώς και στους ενδιαφερόμενους.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε με τη Γραμματεία του ΙΑΠ (τηλ: 2413 501739, e-mail: ivd.contactus@gmail.com).


-
-

Κοινωνική Δικτύωση

Επισκεφθείτε τη σελίδα Facebook της Ελληνικής Εταιρείας Μελέτης και Εκπαίδευσης για τον Σακχαρώδη Διαβήτη

-
-

Λίστα Επικοινωνίας

-
Συμπληρώστε το email σας ώστε να λαμβάνετε περιοδικές ενημερώσεις σχετικά με τις δραστηριότητές μας!
-
-

Στοιχεία Επικοινωνίας

Γ. Παπανδρέου 39 (πρώην Ανθέων) ΤΚ 54646 Θεσσαλονίκη
Τηλ.: 2310250034
Fax: 2310250084
E-mail: [email protected]

-